قطره چکان (دریپر)

قطره چکان (دریپر)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات قطره چکان (دریپر)

تعداد محصولات: 11

قطره چکان آکسیوس 8 لیتر در ساعت

7,000 ریال

میزان آبدهی: 8 لیتر در ساعت

فشار کارکرد: 2 بار

شرکت سبز نمای متین

شماره ثبت: 2767

09126391928 - 02136222556

جزئیات فروشنده

قطره چکان نتافیم 8 لیتر درساعت

11 ریال

میزان آبدهی: 8 لیتر درساعت

فشار کارکرد: 0.5 الي 4 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

قطره چکان پالاپلاست با 6خروجی 6 و12 لیتردرساعت (مدوسا)

11 ریال

میزان آبدهی: 6 خروجی با دبی 1 و 2 لیتر درساعت

فشار کارکرد: 1 الی 3.5 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

قطره چکان بازشونده پالاپلاست 4و8 لیتردرساعت (آکسیوس)

11 ریال

میزان آبدهی: 4 و 8 لیتردرساعت

فشار کارکرد: 0.5 الی 4 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

قطره چکان نتافیم 4 لیتر درساعت

11 ریال

میزان آبدهی: 4 لیتر درساعت

فشار کارکرد: 0.5 الي 4 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

قطره چکان ناندرین پالاپلاست 4 و8 لیتردرساعت (آگراس)

11 ریال

میزان آبدهی: 4 و 8 لیتر درساعت

فشار کارکرد: 0.5 الی 4 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

دریپر نتافیم آمریکایی

11 ریال

میزان آبدهی: 8 L/H

فشار کارکرد: 0.5 الی 3 بار

برفاب

شماره ثبت: 446

05133125355,09125596474

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 11

قطره چکان مناسب در هر سیستم آبیاری
انتخاب قطره چکان یا دریپر یا مناسب در سیستم آبیاری یکی از مهمترین مواردیست که باید با دقت نظر انجام شود زیرا انتخاب قطره چکان مناسب سبب کاهش هزینه های غیر ضروری نظیر انسداد قطره چکان و عدم آبیاری برخی از بوته ها و نهایتا تعویض قطره چکان می شود .
انواع قطره چکان مورد استفاده در سیستمهای آبیاری
قطره چکان های صفحه ای
در قطره چکان صفحه ای ، چند صفحه بر یکدیگر منطبق بوده و هر کدام از این صفحات بر صفحات دیگر عمود میباشد که انطباق این صفحات عمود بر هم ، به قطره چکان ظاهری شبیه صندوق میدهد و آب وارد شده به قطره چکان ، دیواره های عرضی این صفحات را دور زده و سپس از حفره انتهایی و به صورت قطره ای خارج می شود.
قطره چکان یا دریپر چند دهانه ای
در آبیاری باغات میوه و درختان ، نیاز به فشار و میزان بیشتری آب میباشد ، لذا در این موارد ، توصیه می شود از قطره چکان های چند دهانه ای استفاده شود . در این نوع از قطره چکان ، هر یک از دهانه ها ، متصل به لوله باریکی بوده که آب را تا فواصل چند متر انتقال می دهد. تعداد خروجی یا دهانه های این نوع از قطره چکان بین یک تا پنج عدد متغیر بوده و به این ترتیب برای آبیاری یک درخت ، به یک تا دو قطره چکان نیاز می باشد .
قطره چکان دکمه ای
قطره چکان یا دریپر دکمه ای دارای دهانه ای کوچک به قطر کمتر از یک میلیمتر می باشد . برای استفاده از این نوع قطره چکان ، بر روی لوله های آبیاری ، سوراخهایی ایجاد شده و این قطره چکان ها بر روی این سوراخها تعبیه می شوند . آب جاری شده در لوله های ابیاری از دهانه ورودی قطره چکان یا دریپر وارد شده و از دهانه خروجی قطره چکان ، به صورت قطره به سطح خاک می ریزد .
این نوع از قطره چکان در میان سایر انواع آن ، ارزان تر بوده و همچنین نصب این قطره چکان نیز آسان تر می باشد .
قطره چکان یا دریپر با مجرای طولانی
در این نوع قطره چکان که عموما در مسیر لوله های فرعی آب قرار می گیرند ، آب پس از طی مسیر مارپیچ و طولانی ، از دریچه خروجی قطره چکان خارج و بر سطح خاک می ریزد. یکی از معایب این نوع قطره چکان احتمال انسداد مجراهای آن می باشد و از انجا که این نوع قطره چکان قابل تعمیر نمیباشد ، هزینه های نگهداری یا تعویض آن مقرون به صرفه نیست.