تنظیم کننده رشد گیاه

تنظیم کننده رشد گیاه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات تنظیم کننده رشد گیاه

تعداد محصولات: 20

هورمون های ریشه زایی جلوگیری از سرمازدگی و ریزش محصول

1,000 ریال

نام علمی: هورمون های تنظیم کننده رشد

تأمین کننده: بهکو

جیبرلیک اسید مگافیل

600,000 ریال

نام علمی:

تعداد محصولات: 20