انواع رسوب گیر آب

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 0

زیر گروه های انواع رسوب گیر آب


لیست محصولات انواع رسوب گیر آب

تعداد محصولات: 4

رسوب گیر مه پاش

دبی آب: 0.4 الی 20 مترمکعب بر ساعت

فیلتر مرغداری

دبی آب: از 0.4 تا 20 متر مکعب در ساعت

رسوب گیر مغناطیسی کشاورزی

دبی آب: از 0.4 تا 120متر مکعب بر ساعت

تعداد محصولات: 4