دستگاه آب شیرین کن کشاورزی

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 114
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه آب شیرین کن کشاورزی

تعداد محصولات: 114

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

123,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 200000 لیتر در روز

122 ریال

ظرفیت تولیدی: 200/000 لیتر در روز

روش تصفیه: اسمز معکوس-RO

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن برای مصارف گلخانه ای،دام و طیور

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 25 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: فیلتراسیون/اسمز معکوس RO

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

36618778-36648995-09126524064 -025

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 400000 لیتر در روز

122 ریال

ظرفیت تولیدی: 400/000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس-RO

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 250000 لیتر در روز

122 ریال

ظرفیت تولیدی: 250/000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس-RO

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن RO 15 M3/D برای مصارف کشاورزی و گلخانه

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 15 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

دریا صنعت آسمان

شماره ثبت: 12173

36618778-36648995-09126524064 -025

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 300000 لیتر در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 300000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، RO, Reverse Osmosis

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 150000 لیتر در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 150000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، Reverse Osmosis, RO

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی و کشاورزی 10 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 10 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، RO, Reverse Osmosis

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی و کشاورزی 10 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 10 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، RO, Reverse Osmosis

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه تصفیه آب صنعتی و کشاورزی 150 متر مکعب در شبانه روز

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 150 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، RO, Reverse Osmosis

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 250000 لیتر

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 250000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس، Reverse Osmosis, RO

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

112 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی به ظرفیت 300000 لیتر 300 متر مکعب در شبانه روز

1,500,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 300 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 114