دستگاه تصفیه آب دریایی

دستگاه تصفیه آب دریایی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات دستگاه تصفیه آب دریایی

تعداد محصولات: 9

دستگاه تصفیه آب دریایی

روش تصفیه: تمامی اطلاعات فنی دستگاه در قالب پروپوزال تقدیم حضورتان می گردد.

تأمین کننده: شرکت میهن تصفیه

mihantasfieRO.bbk-iran.com

دستگاه تصفیه آب دریایی

روش تصفیه: اسمز معکوس R.O

تعداد محصولات: 9