بذر تربچه

بذر تربچه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات بذر تربچه

تعداد محصولات: 25

بذر تربچه

270,000 ریال

طبقه بذر: سبزیجات

تأمین کننده: بهکو

بذر تربچه لانگ وایت

طبقه بذر: تحمل بالا نسبت به گرما و تحمل متوسط نسبت به سرما

تأمین کننده: افزار باما

تعداد محصولات: 25