بذر تربچه

بذر تربچه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 16
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش بذر تربچه(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات بذر تربچه

تعداد محصولات: 16

بذر ترب سفید تاکی ژاپن

1 ریال

نام تجاری واریته: Mino early long white

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر تربچه روزن سید هلند

1 ریال

نام تجاری واریته: Cherry Belle

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر تربچه گاردسکو آمریکا

1 ریال

نام تجاری واریته: Cherry belle

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر تربچه چری بل هورسان

1 ریال

نام تجاری واریته: Cherry Belle

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر تربچه گیلاسی Radish

25,000 ریال

نام تجاری واریته: بذر تربچه Radish

طبقه بذر: سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر تربچه ویکیما دانمارک

1 ریال

نام تجاری واریته: Cherry Belle

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر تربچه پروسید هلند

1 ریال

نام تجاری واریته: Cherry belle

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر ترب قرمز تاکی ژاپن

1 ریال

نام تجاری واریته: red meat, Chinese radish

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 16