دانخوری

دانخوری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 63
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات دانخوری

تعداد محصولات: 63

دانخوری بشقابی

ظرفیت بشقاب: 2.5 کیلوگرم

تأمین کننده: کارنوتک

دانخوری اتوماتیک بشقابی 1 خط 45 متری

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 کیلوگرم

دانخوری بشقابی اتوماتیک کولاک گستر یزد 1خ

4,000,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی کولاک گستر تمام اتومات 3

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی کولاک گستر تمام اتومات 1

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی کولاک گستر تمام اتومات

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی کولاک گستر تمام اتومات 2

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی تمام اتومات کولاک 21 خ

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی کولاک گستر تمام اتومات 4

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی 9 خط 90 متر

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی اتوماتیک کولاک گستر یزد 2 خط

4,000,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی تمام اتومات کولاک 22 خ

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی تمام اتومات کولاک 35 خ

400,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی کولاک گستر یزد 5 خط

4,000,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

دانخوری بشقابی اتوماتیک کولاک گستر 3خط

4,000,000 ریال

ظرفیت بشقاب: 5 الی 7 کیلوگرم

تعداد محصولات: 63