سیستم های سرمایشی گلخانه

سیستم های سرمایشی گلخانه

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 66
تعداد شرکت های این بخش: 10

زیر گروه های سیستم های سرمایشی گلخانه


لیست محصولات سیستم های سرمایشی گلخانه

تعداد محصولات: 66

پد سلولزی گلخانه

ضخامت: 10 سانتی متر و 15 سانتی متر

تأمین کننده: کارنوتک

تعداد محصولات: 66