اجزای جیره

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1

زیر گروه های اجزای جیره


شرکت های بخش اجزای جیره

لیست محصولات اجزای جیره

تعداد محصولات: 2

پودر گوشت

ازت آزاد: حداکثر130

تأمین کننده: نگین دریا

تعداد محصولات: 2

پربیننده ترین محصولات