نهال میوه

نهال میوه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش نهال میوه(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات نهال میوه

تعداد محصولات: 15

نهال گیلاس

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3سال

زمان باروری: 2 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال آلبالو

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 2 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال زرد آلو

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال سیب زرد

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 2-3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال گلابی

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3سال

زمان باروری: 4سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال گردو

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 4 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال شلیل

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 2-3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال بادام

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 4 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال آلو

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال هلو زعفرانی

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 2-3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال خرمالو

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 4سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال هلو انجیری

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 2-3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال به

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 3سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال سیب قرمز

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3سال

زمان باروری: 2-3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

نهال سیب سبز

استعلام قیمت

سن نهال: 2-3 سال

زمان باروری: 3 سال

رویال کشت

شماره ثبت: 12035/267/2

021-44017759-44952719-44052441-44052758

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 15