نهال میوه

نهال میوه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش نهال میوه

لیست محصولات نهال میوه

تعداد محصولات: 15

نهال گردو

زمان باروری: 4 سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال شلیل

زمان باروری: 2-3 سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال به

زمان باروری: 3سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال آلو

زمان باروری: 3 سال

تأمین کننده: رویال کشت

تعداد محصولات: 15