دستگاه جوش pe

دستگاه جوش pe

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 14
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش دستگاه جوش pe(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات دستگاه جوش pe

تعداد محصولات: 14

دستگاه جوش 160 فاضلابی

67,000,000 ریال

سایز جوش: 50-160

نوع دستگاه: دوفک دستی

دستگاه جوش 400 چهارفک هیدرولیک

165,000,000 ریال

سایز جوش: 160-400

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 315 چهارفک نیمه هیدرولیک

100,000,000 ریال

سایز جوش: 63-315

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 160 چهارفک نیمه هیدرولیک

77,000,000 ریال

سایز جوش: 63-200

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 315 چهارفک هیدرولیک

120,000,000 ریال

سایز جوش: 63-315

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 200 چهارفک هیدرولیک

95,000,000 ریال

سایز جوش: 63-200

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 200 چهارفک هیدرولیک دستی

77,000,000 ریال

سایز جوش: 63-200

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 250 چهارفک هیدرولیک

105,000,000 ریال

سایز جوش: 63-250

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

دستگاه جوش 400 چهارفک نیمه هیدرولیک

140,000,000 ریال

سایز جوش: 160-400

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک دستی

دستگاه جوش 500 چهارفک هیدرولیک

230,000,000 ریال

سایز جوش: 250-500

نوع دستگاه: چهارفک هیدرولیک

تعداد محصولات: 14