دستگاه جوجه کشی صنعتی

دستگاه جوجه کشی صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 29
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات دستگاه جوجه کشی صنعتی

تعداد محصولات: 29

دستگاه جوجه کشی 588 تایی

ابعاد دستگاه: عرض 40 طول 150 سانتی متر

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 29