مواد و نهاده های مصرفی طیور

مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد بخش ها: 27
تعداد محصولات این بخش: 83
تعداد شرکت های این بخش: 9

لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد محصولات: 83

جوش شیرین دامی

نوع بسته بندی: کیسه پلی اتیلن

تأمین کننده: کیمیا رعد صنعت

خوراک پایانی طیور

زمان مصرف: 40 روزگی تا کشتار

تأمین کننده: البرز دام دارو

دان مرغ گوشتی

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

دان مرغ محلی

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

دان طیور محلی

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

دان مرغ

زمان مصرف: صفر الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

دان مرغ صنعتی

زمان مصرف: 0 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

دان طیور

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

تعداد محصولات: 83