مواد و نهاده های مصرفی طیور

مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد بخش ها: 23
تعداد محصولات این بخش: 27
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی طیور

تعداد محصولات: 27

بی کربنات سدیم

مکانیسم اثر: لطفا از کارشناسان مربوطه سؤال شود

تأمین کننده: کیمیا پارس شایانکار

KPS.bbk-iran.com

کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی

28,000 ریال

پروتئین: 26.50

فروش سولفات منیزیم 3 آبه

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

فروش سولفات روی

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

فروش سولفات منگنز

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

فروش سولفات منیزیم

مکانیسم اثر: رشد، تقویت و بهبود کیفیت دام

تأمین کننده: آترین فرازان آوین

تعداد محصولات: 27