گلدان پلاستیکی

گلدان پلاستیکی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش گلدان پلاستیکی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات گلدان پلاستیکی

تعداد محصولات: 18

گلدان مشکی پلی استایرن سایز 15جدید

1,450 ریال

جنس: گلدان مشکی سایز 15 جدید

ابعاد (لیتر): 15

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان رنگی پلی استایرن سایز 15جدید

1,550 ریال

جنس: گلدان رنگی سایز 15جدید

ابعاد (لیتر): 15

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان جدیدپلی استایرن سایز 12 مشکی

1,150 ریال

جنس: گلدان 12 مشکی جدید

ابعاد (لیتر): 12

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 10

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 26.5 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 3

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 17.5 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 7

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 22.5 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 4

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 19.5 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان آویز کوچک

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 19 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 12

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 12 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 12

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 28 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی سطل 14

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 32 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 14

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 14 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 17

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 17 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 10

استعلام قیمت

جنس: پلاستیک

ابعاد (لیتر): دهانه 10 سانتیمتری

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان پلاستیکی 15

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 15 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان آویز بزرگ

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه25 سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

گلدان آویز متوسط

استعلام قیمت

جنس: پلاستیکی

ابعاد (لیتر): دهانه 23سانتیمتر

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 18