گلدان پلاستیکی

گلدان پلاستیکی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 55
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش گلدان پلاستیکی

لیست محصولات گلدان پلاستیکی

تعداد محصولات: 55

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 1

9,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 58 دهانه یا قطر 65

گلدان پلاستیکی باکس بنفشه 4

105,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 120mmدهانه یا قطر 420mm

گلدان پلاستیکی باکس کاکتوسی 1

21,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 55mmدهانه یا قطر 130mm

گلدان پلاستیکی اریکا 4

36,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 110mm دهانه یا قطر135

گلدان پلاستیکی گرد آزالیا 2

115,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 235mmدهانه یا قطر 300mm

گلدان پلاستیکی گردآزالیا 3

150,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 270mmدهانه یاقطر 350mm

گلدان پلاستیکی گرد آزالیا 1

78,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 195mmدهانه یا قطر 250mm

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 7

112,500 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 200mm دهانه یا قطر 240mm

گلدان پلاستیکی گرد کاملیا 2

12,500 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 70mmدهانه یا قطر80mm

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 3

22,500 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 95mmدهانه یا قطر110mm

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 2

14,500 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 70mm دهانه یا قطر80mm

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 5

52,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 150mmقطر یا دهانه 155mm

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 6

78,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 170mm دهانه یا قطر190

گلدان پلاستیکی گرد کاملیا 5

33,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 125mmدهانه یا قطر 145mm

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 9

165,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 245mmدهانه یا قطر 295mm

گلدان پلاستیکی گرد کاملیا 7

62,500 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 180mmدهانه یا قطر 210mm

گلدان پلاستیکی گرد کاملیا 3

15,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 85mmدهانه یا قطر 95mm

گلدان پلاستیکی گرد کاملیا 6

46,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 155mmدهانه یا قطر 185mm

گلدان پلاستیکی گرد کاملیا 4

25,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 105mmدهانه یا قطر 125mm

گلدان پلاستیکی مربع اریکا 8

150,000 ریال

ابعاد (لیتر): ارتفاع 220mmدهانه یا قطر260mm

تعداد محصولات: 55