گرین بست پردیس (شخص حقیقی)
مدیر عامل: محمد سیاحی
(ایمیل www ندارد!)