شیکرها

شیکرها

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات شیکرها

تعداد محصولات: 4

شیکر

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 10m

حداکثر قطر دهانه گیره:

شرکت گلپا صنعت ایرانیان

شماره ثبت: 480348

02156230269-02156230270-02156230154

جزئیات فروشنده

هوک شیکر با موتور کاوازاکی

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 4/5متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50میلیمتر

شیکر برداشت پشت تراکتوری کابلی

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع دسترس: 15متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50سانتیمتر

تعداد محصولات: 4