شیکرها

شیکرها

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش شیکرها(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات شیکرها

تعداد محصولات: 3

هوک شیکر با موتور کاوازاکی

72,000,000 ریال

حداکثر ارتفاع دسترس: 4/5متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50میلیمتر

شیکر برداشت پشت تراکتوری کابلی

33,600,000 ریال

حداکثر ارتفاع دسترس: 15متر

حداکثر قطر دهانه گیره: 50سانتیمتر

تعداد محصولات: 3