مواد و نهاده های مصرفی  دامپروری

مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد بخش ها: 18
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 7
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های مواد و نهاده های مصرفی دامپروری


لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد محصولات: 23

ذرت روس امیر

13,500 ریال

رطوبت: کم

میزان سفارش: 10 تن به بالا

جو قزاق امیر

13,500 ریال

رطوبت: کم

میزان سفارش: 10 تن به بالا

جو روس آستارا

13,500 ریال

رطوبت: کم

میزان سفارش: 10تن به بالا

تعداد محصولات: 23