مواد و نهاده های مصرفی  دامپروری

مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد بخش ها: 18
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 7

زیر گروه های مواد و نهاده های مصرفی دامپروری


لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد محصولات: 21

پودر هسته خرما

7,700 ریال

انرژی خالص شیر دهی:

تأمین کننده: صفوی

خوراک دام مخصوص پلت شده

10,600 ریال

انرژی خالص شیر دهی: 8/1

خوراک دام شیری پودری

8,450 ریال

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پودری

10,500 ریال

انرژی : 8/1

جو روس آستارا

13,500 ریال

میزان سفارش: 10تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

ذرت روس امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

جو قزاق امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

تعداد محصولات: 21