مواد و نهاده های مصرفی  دامپروری

مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد بخش ها: 19
تعداد محصولات این بخش: 45
تعداد شرکت های این بخش: 8

زیر گروه های مواد و نهاده های مصرفی دامپروری


لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد محصولات: 45

پودر هسته خرما

7,700 ریال

انرژی خالص شیر دهی:

تأمین کننده: غفاری

ذرت برزیل

1,170 ریال

:

ذرت روس امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

تعداد محصولات: 45