مواد و نهاده های مصرفی  دامپروری

مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد بخش ها: 18
تعداد محصولات این بخش: 19
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های مواد و نهاده های مصرفی دامپروری


لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد محصولات: 19

خوراک دام شیری پلت شده

8,550 ریال

پروتئین خام: 14

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پلت شده

10,600 ریال

پروتئین خام: 18

انرژی خالص شیر دهی: 8/1

خوراک دام شیری پودری

8,450 ریال

پروتئین خام: 14

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

جو روس آستارا

13,500 ریال

رطوبت: 14

میزان سفارش: 10تن به بالا

ذرت روس امیر

13,500 ریال

رطوبت: کم

میزان سفارش: 10 تن به بالا

جو قزاق امیر

13,500 ریال

رطوبت: 14

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تعداد محصولات: 19