مواد و نهاده های مصرفی  دامپروری

مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد بخش ها: 18
تعداد محصولات این بخش: 35
تعداد شرکت های این بخش: 8

زیر گروه های مواد و نهاده های مصرفی دامپروری


لیست محصولات مواد و نهاده های مصرفی دامپروری

تعداد محصولات: 35

پودر هسته خرما

7,700 ریال

انرژی خالص شیر دهی:

تأمین کننده: صفوی

خوراک دام مخصوص پودری

10,500 ریال

انرژی : 8/1

تعداد محصولات: 35