تراکتور زراعی

تراکتور زراعی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش تراکتور زراعی

لیست محصولات تراکتور زراعی

تعداد محصولات: 8

لودر

حداکثر قدرت محور P.T.O:

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

تراکتور کشاورزی ITM 399 - 4WD

334,863,750 ریال

حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تراکتور کشاورزی ITM800 - 2WD

198,000,000 ریال

حداکثر قدرت محور P.T.O: 70 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تراکتور کشاورزی 299-4WD

238,000,000 ریال

حداکثر قدرت محور P.T.O: 75 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تراکتور کشاورزی 4WD -285

230,000,000 ریال

حداکثر قدرت محور P.T.O: 69/5 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تراکتور کشاورزی 399 - 2WD

295,000,000 ریال

حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تعداد محصولات: 8