تراکتور زراعی

تراکتور زراعی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات تراکتور زراعی

تعداد محصولات: 7

تراکتور زراعی

1,500,000,000 ریال

حداکثر قدرت محور P.T.O: متفاوت

تأمین کننده: بهکو

تراکتور کشاورزی 4WD -285

حداکثر قدرت محور P.T.O: 69/5 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تراکتور کشاورزی 299-4WD

حداکثر قدرت محور P.T.O: 75 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تراکتور کشاورزی 399 - 2WD

حداکثر قدرت محور P.T.O: 95 اسب بخار

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تعداد محصولات: 7