ادوات کشاورزی

ادوات کشاورزی

تعداد بخش ها: 80
تعداد محصولات این بخش: 314
تعداد شرکت های این بخش: 28

شرکت های بخش ادوات کشاورزی

لیست محصولات ادوات کشاورزی

تعداد محصولات: 314

بیل عقب تراکتوری

حداکثر ارتفاع باگت تراز (متر):

تأمین کننده: شرکت ارس اسیا سازه

گاو آهن سه خیش ابرهارد 12

100,000,000 ریال

عمق شخم (سانتیمتر): 35 سانتیمتر

تأمین کننده: شرکت اکما صنعت شخم

تعداد محصولات: 314