لوله آبیاری

لوله آبیاری

تعداد بخش ها: 36
تعداد محصولات این بخش: 530
تعداد شرکت های این بخش: 19

شرکت های بخش لوله آبیاری

لیست محصولات لوله آبیاری

تعداد محصولات: 530

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 20 اینچ

فشار کاری (اتمسفر): در حدود 1 اتمسفر

تأمین کننده: توس کاویان

تعداد محصولات: 530