سیبک

سیبک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش سیبک (برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات سیبک

تعداد محصولات: 12

سیبک تراکتور فرگوسن 285 تک دیفرانسیل بختیار

600,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 285 - تك ديفرانسيل

جنس: داراي نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور جاندیر 2040 بختیار

230,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: تراکتورهای جاندیر 4 سیلندر

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک جک نر و ماده کمباین جاندیر بختیار

180,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور رومانی بختیار

160,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: روماني

جنس: داراي نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 285 جفت دیفرانسیل - دانا - بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 285،475،299 - DANA

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک فرمان کمباین جاندیر بختیار

150,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 285 جفت دیفرانسیل - ZF - بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 285 جفت - ZF

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک جک تراکتور 399 تک دیفرانسیل بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 تک دیفرانسیل

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک اره کمباین جاندیر بختیار

300,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: جاندیر 955-1055-1165

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 399 تک دیفرانسیل بختیار

360,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 تک دیفرانسیل

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک تراکتور فرگوسن 399 جفت دیفرانسیل - بختیار

400,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: فرگوسن 399 جفت - Carraro

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

سیبک شاتونی کمباین جاندیر بختیار

210,000 ریال

نوع تراکتور یا کمباین: کمباین جاندیر 955 - 1055

جنس: دارای نشان استاندارد

سیبک بختیار

شماره ثبت: 3890/86

02133929567-02133918313

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 12