ادوات خاک ورزی

ادوات خاک ورزی

تعداد بخش ها: 25
تعداد محصولات این بخش: 101
تعداد شرکت های این بخش: 11

لیست محصولات ادوات خاک ورزی

تعداد محصولات: 101

بیل عقب تراکتوری

حداکثر ارتفاع باگت تراز (متر):

تأمین کننده: شرکت ارس اسیا سازه

گاو آهن سه خیش ابرهارد 12

100,000,000 ریال

عمق شخم (سانتیمتر): 35 سانتیمتر

تأمین کننده: شرکت اکما صنعت شخم

ترنچر پشت تراکتوری عمودزن180

682,000,000 ریال

دسترسی از مرکز گردان (متر):

تأمین کننده: فلاوردشت سپاهان

سیکلوتیلر 2 متری

1,221 ریال

تعداد تیغه: 20 عدد

تأمین کننده: دلتا دشت

ترنچر

230,000,000 ریال

دسترسی از مرکز گردان (متر):

تأمین کننده: ماشین سازی کاوش کشاورز رفسنجان

تعداد محصولات: 101