ادوات خاک ورزی

ادوات خاک ورزی

تعداد بخش ها: 25
تعداد محصولات این بخش: 91
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ادوات خاک ورزی

تعداد محصولات: 91

بیل عقب تراکتوری

استعلام قیمت

حداکثر ارتفاع تخلیه (متر): 220سانتیمتر

حداکثر ارتفاع باگت تراز (متر):

زیرشکن 13 خیش با عمق 40 سانت

42,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 13 خیش

تعداد شاخه (عدد): 13

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

زیرشکن 7 خیش با عمق 40 سانت

27,500,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر):

تعداد شاخه (عدد): 7

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

گاو آهن دو طرفه قوطی سه خیش

360,000,000 ریال

نوع: گاو آهن دو طرفه برگرداندار

تعداد خیش: 3

شرکت اکما صنعت شخم

شماره ثبت: 31189

03135670862-03135670456

جزئیات فروشنده

زیرشکن 4 خیش با عمق 60 سانت

27,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 4 خیش 60 سانت

تعداد شاخه (عدد): 4

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

گاو آهن سه خیش ابرهارد 12

85,000,000 ریال

تعداد خیش: 3 خیش

عمق شخم (سانتیمتر): 35 سانتیمتر

شرکت اکما صنعت شخم

شماره ثبت: 31189

03135670862-03135670456

جزئیات فروشنده

ترنچر پشت تراکتوری

500,000,000 ریال

عمق حفاری (متر): تا یک متر

دسترسی از مرکز گردان (متر):

فلاوردشت سپاهان

شماره ثبت: 1393

03137528153

جزئیات فروشنده

زیرشکن 5 خیش با عمق 40 سانت

22,000,000 ریال

عرض کار (سانتیمتر): 5 خیش

تعداد شاخه (عدد): 5

ایران رفسنجان

شماره ثبت: 257

03434220661

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 91