ادوات خاک ورزی

ادوات خاک ورزی

تعداد بخش ها: 25
تعداد محصولات این بخش: 92
تعداد شرکت های این بخش: 10

لیست محصولات ادوات خاک ورزی

تعداد محصولات: 92

بیل عقب تراکتوری

حداکثر ارتفاع باگت تراز (متر):

تأمین کننده: شرکت ارس اسیا سازه

گاو آهن سه خیش ابرهارد 12

100,000,000 ریال

عمق شخم (سانتیمتر): 35 سانتیمتر

تأمین کننده: شرکت اکما صنعت شخم

ترنچر پشت تراکتوری

500,000,000 ریال

دسترسی از مرکز گردان (متر):

تأمین کننده: فلاوردشت سپاهان

تعداد محصولات: 92