نخ عدل بندی ( نخ بیلر )

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 3

شرکت های بخش نخ عدل بندی ( نخ بیلر )

لیست محصولات نخ عدل بندی ( نخ بیلر )

تعداد محصولات: 3

نخ عدل بندی

وزن رول: یک کیلوگرم

تأمین کننده: نخ زیبا دشت

تعداد محصولات: 3