باسکول سبک

باسکول سبک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 24
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش باسکول سبک(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات باسکول سبک

تعداد محصولات: 24

باسکول 1.5 تن

42,000,000 ریال

ابعاد: 1.2 در 1.1 متر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 500 کیلو

استعلام قیمت

ابعاد: 75 در 75 سانتیمتر یا 80 در 80

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 1تن

استعلام قیمت

ابعاد: 110 در 110 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی

استعلام قیمت

ابعاد: 115 در 115 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول استیل 150 کیلو نیکو

7,000,000 ریال

ابعاد: 30*40

نوع نمایشگر: تک نمایشگر-سه نمایشگر-پرینتردار-بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی 350 کیلو نیکو

18,500,000 ریال

ابعاد: 55*70

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر-پرینتردار- بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول فرقونی 4 چرخ صادراتی

استعلام قیمت

ابعاد: 100 در80

نوع نمایشگر: دیجیتال دارای صندوق محافظ جکدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 4 تن صادراتی

استعلام قیمت

ابعاد: 2در2متر و 1.5 در 2 متر

نوع نمایشگر: دیجیتال

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی 750 کیلو نیکو

31,500,000 ریال

ابعاد: 87*78

نوع نمایشگر: تک نمایشگر-سه نمایشگر-پرینتردار-بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول استیل 500 کیلو نیکو

20,500,000 ریال

ابعاد: 70*80

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر -پرینتردار- بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

هاپر 1000 کیلویی

استعلام قیمت

ابعاد: 115 در 115 سانتیمتر

نوع نمایشگر: دیجیتال

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی 150 کیلو نیکو

15,500,000 ریال

ابعاد: 40*55

نوع نمایشگر: تک نمایشگر یا سه نمایشگر یا پرینتردارو بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول میدانی 750 کیلو چرخ دار نیکو

34,000,000 ریال

ابعاد: 87*78

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر-پرینتردار- بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول میدانی 1 تن بزرگ چرخ دار نیکو

51,500,000 ریال

ابعاد: 125*125

نوع نمایشگر: تک مایشگر - سه نمایشگر - پرینتردار -بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول 1.5 تن چرخدار بزرگ

40,000,000 ریال

ابعاد: 120 در 110 سانتیمتر

نوع نمایشگر: دیجیتال

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول میدانی 2500 کیلو چرخ دار نیکو

58,500,000 ریال

ابعاد: 125*125

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - سه نمایشگر - بی سیم - پرینتردار

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول میدانی 1 تن متوسط چرخ دار نیکو

49,000,000 ریال

ابعاد: 105*125

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - سه نمایشگر - پرینتردار-بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول فرغونی 4 چرخ

20,500,000 ریال

ابعاد: 70*100

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول میدانی 1 تن کوچک چرخ دار نیکو

46,500,000 ریال

ابعاد: 105*110

نوع نمایشگر: تک نمایشگر-سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی 250 کیلو نیکو

17,500,000 ریال

ابعاد: 55*40

نوع نمایشگر: تک نمایشگر-سه نمایشگر-پرینتردار-بی سیم

باسکول نیکو

شماره ثبت:

02165612535

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 24