باسکول سبک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 35
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات باسکول سبک

تعداد محصولات: 35

باسکول 1.5 تن

42,000,000 ریال

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول 1تن

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول فرقونی 4 چرخ صادراتی

نوع نمایشگر: دیجیتال دارای صندوق محافظ جکدار

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

فرغون 400 کیلویی تک چرخ

20,500,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - سه نمایشگر -پرینتردار - بی سیم

تأمین کننده: باسکول نیکو

باسکول میدانی 1 تن بزرگ چرخ دار نیکو

51,500,000 ریال

نوع نمایشگر: تک مایشگر - سه نمایشگر - پرینتردار -بی سیم

تأمین کننده: باسکول نیکو

باسکول میدانی 2500 کیلو چرخ دار نیکو

58,500,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - سه نمایشگر - بی سیم - پرینتردار

تأمین کننده: باسکول نیکو

باسکول فرغونی 4 چرخ

20,500,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر

تأمین کننده: باسکول نیکو

تعداد محصولات: 35