باسکول سبک

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 43
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات باسکول سبک

تعداد محصولات: 43

باسکول 1تن

نوع نمایشگر: دیجیتال و سنگی

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

باسکول 1.5 تن صنعتی

36,000,000 ریال

نوع نمایشگر: دیجیتال

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

باسکول 1.5 تن چرخدار بزرگ

43,000,000 ریال

نوع نمایشگر: دیجیتال

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

باسکول صنعتی

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

تعداد محصولات: 43