ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هواشناسی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش ایستگاه هواشناسی

لیست محصولات ایستگاه هواشناسی

تعداد محصولات: 5

ایستگاه هواشناسی مدل qmetos

1 ریال

دمای عملکرد سیستم: 30- تا 60+

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

ایستگاه هواشناسی کشاورزی

دمای عملکرد سیستم: 30-الی80+

ایستگاه هواشناسی پسته

دمای عملکرد سیستم: 30- الی80+

سیستم هواشناسی گلخانه

دمای عملکرد سیستم: ۴۰- تا ۹۰+

تعداد محصولات: 5