پمپ آب(موتور پمپ)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات پمپ آب(موتور پمپ)

تعداد محصولات: 12

پمپ دو مکشه

میزان آبدهی: 90 تا 3600 متر مکعب در ساعت

تأمین کننده: نماینده پمپیران

تعداد محصولات: 12