کود فسفیت منیزیم

کود فسفیت منیزیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش کود فسفیت منیزیم

لیست محصولات کود فسفیت منیزیم

تعداد محصولات: 1

کود پروسی فوسMg

ترکیبات: Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5)- Mangesium Oxide(MgO))

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات