نهرکن

نهرکن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش نهرکن

لیست محصولات نهرکن

تعداد محصولات: 2

نهرکن کشویی

20,500,000 ریال

عمق کار (سانتیمتر): 30

تأمین کننده: ایران رفسنجان

نهرکن گلدونی

13,500,000 ریال

عمق کار (سانتیمتر): 35

تأمین کننده: ایران رفسنجان

تعداد محصولات: 2

پربیننده ترین محصولات