خوراک کنسانتره طیور

خوراک کنسانتره طیور

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش خوراک کنسانتره طیور

لیست محصولات خوراک کنسانتره طیور

تعداد محصولات: 13

کنسانتره طیور

66,000 ریال

پروتئین: 11%

تأمین کننده: کارنوتک

کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی

28,000 ریال

پروتئین: 26.50

تعداد محصولات: 13