کود ماکرو ( پر مصرف )

کود ماکرو ( پر مصرف )

تعداد بخش ها: 20
تعداد محصولات این بخش: 515
تعداد شرکت های این بخش: 35

زیر گروه های کود ماکرو ( پر مصرف )


شرکت های بخش کود ماکرو ( پر مصرف )

لیست محصولات کود ماکرو ( پر مصرف )

تعداد محصولات: 515

کود مایع پتاسیم 1 لیتری

ترکیبات: پتاسیم40درصد- پتاسیم 50 درصد

تأمین کننده: سرو آذین رویش

تعداد محصولات: 515