کود ماکرو ( پر مصرف )

کود ماکرو ( پر مصرف )

تعداد بخش ها: 20
تعداد محصولات این بخش: 557
تعداد شرکت های این بخش: 46

زیر گروه های کود ماکرو ( پر مصرف )


شرکت های بخش کود ماکرو ( پر مصرف )

لیست محصولات کود ماکرو ( پر مصرف )

تعداد محصولات: 557

کود سوپر فسفات ساده

10,600 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده

تأمین کننده: شرکت تعاونی یگانه یاران

کود مایع پتاسیم 1 لیتری

ترکیبات: پتاسیم40درصد- پتاسیم 50 درصد

تأمین کننده: سرو آذین رویش

تعداد محصولات: 557