کود ماکرو ( پر مصرف )

کود ماکرو ( پر مصرف )

تعداد بخش ها: 20
تعداد محصولات این بخش: 584
تعداد شرکت های این بخش: 48

زیر گروه های کود ماکرو ( پر مصرف )


شرکت های بخش کود ماکرو ( پر مصرف )

لیست محصولات کود ماکرو ( پر مصرف )

تعداد محصولات: 584

کود سوپر فسفات ساده

11,000 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده

تأمین کننده: یگانه یاران شکوفه دشت

کود مایع پتاسیم 1 لیتری

ترکیبات: پتاسیم40درصد- پتاسیم 50 درصد

تأمین کننده: سرو آذین رویش

مونو پتاسیم فسفات 52-34 25 کیلویی

نام علمی: Mono potassium phosphate

مونو پتاسیم فسفات 52-34

نام علمی: Mono potassium phosphate

مونو آمونیوم فسفات 12-61

نام علمی: Mono Ammonium Phosphate

تعداد محصولات: 584