مواد آلی

مواد آلی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 83
تعداد شرکت های این بخش: 15

لیست محصولات مواد آلی

تعداد محصولات: 83

کود آلی گرانوله گوگردی فرتی نرس

ترکیبات: گوگرد (10% گوگرد) است که شامل 30%-20%مواد آلی، فسفات، پتاسیم و نیتروژن

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

کود فسفات ارگانیک گرانوله فرتی نرس

ترکیبات: فسفات، مواد آلی، ازت، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

کود آلی تکمیلی 10 لیتری

ترکیبات: اسیدیته،ماده آلی پرلیت،ورمی کولایت،سوپر پلیمر،آهن،روی،منگنز،مس،منیزیوم

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

کود آلی تکمیلی 50لیتر

ترکیبات: آهن.روی.منگنز.مس.منیزیم.ازت.فسفر.پتاسیم

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

مکمل ارگانیک Energy Solutions

ترکیبات: همه عناصر ماکرو و میکرو

تعداد محصولات: 83