مواد آلی

مواد آلی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 79
تعداد شرکت های این بخش: 14

لیست محصولات مواد آلی

تعداد محصولات: 79

کود افزایش رشد رویشی هیگرو دنگلی

ترکیبات: Total Organi-Total Nitrogen(N)-Total Phosphorus(P2O5)-Potassium Oxide(K2o)

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

کود آلی گرانوله گوگردی فرتی نرس

ترکیبات: گوگرد (10% گوگرد) است که شامل 30%-20%مواد آلی، فسفات، پتاسیم و نیتروژن

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

کود کاهش تبخیر و تعرق گیاه ترسون

ترکیبات: Water-soluble Potassium Oxide (K2O)-Water-soluble Sulfur Trioxide (SO3)-

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

کود فسفات ارگانیک گرانوله فرتی نرس

ترکیبات: فسفات، مواد آلی، ازت، پتاسیم، آهن، روی، مس و منگنز

تأمین کننده: گروه تولیدی پردیس - نانوسیز

fertinurse.bbk-iran.com

مکمل ارگانیک Energy Solutions

ترکیبات: همه عناصر ماکرو و میکرو

تعداد محصولات: 79