نشاء کار

نشاء کار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش نشاء کار

لیست محصولات نشاء کار

تعداد محصولات: 10

نشاء کار مزرعه

حجم مخزن: بسته به ابعاد سینی متغیر

تأمین کننده: گروه صنعتی تیدا

نشاکار آترانس-2

155,000,000 ریال

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

تأمین کننده: صنایع سبز آویژه ماشین

تعداد محصولات: 10