نشاء کار

نشاء کار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 9
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش نشاء کار

لیست محصولات نشاء کار

تعداد محصولات: 9

نشاکار آترانس-2

155,000,000 ریال

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

تأمین کننده: صنایع سبز آویژه ماشین

تعداد محصولات: 9