نشاء کار

نشاء کار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش نشاء کار

لیست محصولات نشاء کار

تعداد محصولات: 10

نشاکار دو طرفه ، کاشت دو ردیفه ، آنومیا

125,000,000 ریال

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

نشاء کار مزرعه

حجم مخزن: بسته به ابعاد سینی متغیر

تأمین کننده: گروه صنعتی تیداپارس

نشاکار یکطرفه ، کاشت دو ردیفه ، آدنیس 2

12,500,000 ریال

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

نشاکار آترانس-2

155,000,000 ریال

حجم مخزن: 30 سینی نشاء

نشاکار چهار ردیفه ، آنومیا-4

320,000,000 ریال

حجم مخزن: 60 سینی

نشاکار یکطرفه ، کاشت تک ردیفه ، آدنیس 1

70,000,000 ریال

حجم مخزن: 20 سینی نشاء

نشاکار - آترانس-4

160,000,000 ریال

حجم مخزن:

تعداد محصولات: 10