ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد بخش ها: 12
تعداد محصولات این بخش: 11
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش ماشین آلات بوجاری بذر

لیست محصولات ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد محصولات: 11

کانال اسپیرال

217,100 ریال

طول کانال: اختیاری

تأمین کننده: تهویه ایران

تعداد محصولات: 11