ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد بخش ها: 12
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش ماشین آلات بوجاری بذر

لیست محصولات ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد محصولات: 5

کانال اسپیرال

217,100 ریال

طول کانال: اختیاری

تأمین کننده: ایران تهویه خراسان

تعداد محصولات: 5