ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد بخش ها: 13
تعداد محصولات این بخش: 28
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات ماشین آلات بوجاری بذر

تعداد محصولات: 28

دستگاه گرویتی وزنی

نوع دانه: بذر گندم , ذرت, خاک شیر

تأمین کننده: آذران بوجار ایرانیان

تعداد محصولات: 28