نهال مثمر

نهال مثمر

تعداد بخش ها: 17
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 1

زیر گروه های نهال مثمر


شرکت های بخش نهال مثمر

لیست محصولات نهال مثمر

تعداد محصولات: 15

نهال گردو

زمان باروری: 4 سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال شلیل

زمان باروری: 2-3 سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال به

زمان باروری: 3سال

تأمین کننده: رویال کشت

نهال آلو

زمان باروری: 3 سال

تأمین کننده: رویال کشت

تعداد محصولات: 15