پانچر

پانچر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش پانچر

لیست محصولات پانچر

تعداد محصولات: 1

پا نچر آمپولی 16

کاربرد: سهولت سوراخکاری برای نصب انواع قطره چکان بر روی لوله 16

تأمین کننده: پرشین لوله

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات