هواساز

هواساز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش هواساز

لیست محصولات هواساز

تعداد محصولات: 3

اگزاست فن گلخانه

نوع موتور: موتوژن یا الکتروژن

تأمین کننده: تهویه ایران

کولر صنعتی با ظرفیت 42,000 متر مکعب بر ساعت

80,000,000 ریال

نوع موتور: ژن تبریز

تعداد محصولات: 3