کود آلی

کود آلی

تعداد بخش ها: 23
تعداد محصولات این بخش: 472
تعداد شرکت های این بخش: 45

شرکت های بخش کود آلی

لیست محصولات کود آلی

تعداد محصولات: 472

کود جیبماکس تنظیم کننده رشد

ترکیبات: N:23% ، K2O:12% ،Zn:10% ،Fulvic Acid:1.5%

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

تعداد محصولات: 472