کود آلی

کود آلی

تعداد بخش ها: 23
تعداد محصولات این بخش: 549
تعداد شرکت های این بخش: 55

شرکت های بخش کود آلی

لیست محصولات کود آلی

تعداد محصولات: 549

کود کینماکس محرک رشد حاوی کلسیم

ترکیبات: N:6%،Cao:9%،Fulvic acid:5.5%،Cytokinines:300ppm

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

کود میکرو نوا (Micro Nova)

ترکیبات: آهن، منگنز، روی،مس، بور،مولیبدن، آمینو اسید، عصاره جلبک دریایی

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

کود جیبماکس تنظیم کننده رشد

ترکیبات: N:23% ، K2O:12% ،Zn:10% ،Fulvic Acid:1.5%

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

تعداد محصولات: 549