با این بخش بیشتر آشنا شوید!

اطلاعاتی درباره بذر گندم
از لحاظ نوع کشت ، معمولا بذر گندم به دو گروه بذر گندم بهاره و بذر گندم پاییزه طبقه بندی می شود .
در هر یک از این دو نوع بذر گندم ، شرایط کشت ، رشد و خصوصیات ظاهری ، متفاوت می باشد و همانطور که از نام آنها پیداست ، هر یک از این دو نوع بذر گندم در زمانهای مختلفی از سال کشت می شوند. معمولا عمق شکاف موجود بر روی بذر گندم بهاره کتر از بذر گندم پاییزه است .
بذر گندم پاییزه در پاییز و در زمانی که دمای هوا کمتر از 13 درجه باشد کشت می شود . در همان فصل پاییز ، بذر گندم شروع به جوانه زنی نموده و در طول فصل زمستان ، گیاه گندم به صورت خوشه ای جوان در آمده و با شروع بهار شروع به رشد مینماید .
بذر گندم پس از کاشت مراحل مختلفی را طی میکند تا گیاه به ثمر بنشیند . به طور خلاصه میتوان گفت دوره رشد بذر گندم شامل جوانه زنی بذر گندم ، پنجه زنی ، تشکیل روزت گیاه ، ساقه روی و تشکیل شدن میوه و گل گیاه می باشد .
میزان بذر گندم مورد نیاز در کشت پاییزه حدود 200 کیلوگرم در هکتار و در زاعت دیم ، 60 کیلوگرم بذر گندم در هر هکتار می باشد . در حقیقت در کشت گندم ، نسبت میزان بذر گندم آبی و بذر گندم دیم ، یک به بیست است .
میزان رطوبت خاک در میزان بذر گندم مورد مصرف یکی از فاکتورهای اصلی بشمار می رود به طوری که که در مناطقی با میزان بارش کم ، بذر گندم مورد نیاز کمتر از میزان بذر گندم مورد نیاز در مناطق نیمه مرطوب و مرطوب است.