جونده کش

جونده کشلیست محصولات جونده کش

تعداد محصولات: 25

سم پستاف (مرگ موش ضد انعقادی)

1 ریال

فرمول: برودیفاکوم+ طعم دهنده جلب کننده جوندگان

آوان مشرق زمین

avanmz.bbk-iran.com

جونده کش ضربه سمیران

فرمول: پلت، واکس پلت، واکس بلوک، گندمی، خمیر

سمیران

samiran.bbk-iran.com

جونده کش پساک

فرمول: کلرفاسینون+سولفاکوئینوکسالین

سمیران

samiran.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 25