جونده کش

جونده کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 28
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات جونده کش

تعداد محصولات: 28

سم پستاف (مرگ موش ضد انعقادی)

1 ریال

فرمول: برودیفاکوم+ طعم دهنده جلب کننده جوندگان

تأمین کننده: آوان مشرق زمین

avanmz.bbk-iran.com

جونده کش ضربه سمیران

فرمول: پلت، واکس پلت، واکس بلوک، گندمی، خمیر

تأمین کننده: سمیران

samiran.bbk-iran.com

موش کش گندمی برادیفاکوم

فرمول: غلات + سم + افزودنی های خوراکی

تأمین کننده: سمیران

samiran.bbk-iran.com

جونده کش پساک

فرمول: کلرفاسینون+سولفاکوئینوکسالین

تأمین کننده: سمیران

samiran.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 28