نهاده دامی

نهاده دامی

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 32
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات نهاده دامی

تعداد محصولات: 32

جو روس آستارا

13,500 ریال

میزان سفارش: 10تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

ذرت برزیل

1,170 ریال

:

جو قزاق امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

جو دامی روسیه

میزان سفارش:

تعداد محصولات: 32