نهاده دامی

نهاده دامی

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 24
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات نهاده دامی

تعداد محصولات: 24

جو روس آستارا

13,500 ریال

میزان سفارش: 10تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

ذرت روس امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

جو قزاق امیر

13,500 ریال

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

تعداد محصولات: 24