نهاده دامی

نهاده دامی

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات نهاده دامی

تعداد محصولات: 10

جو روس آستارا

13,500 ریال

رطوبت: 14

میزان سفارش: 10تن به بالا

ذرت روس امیر

13,500 ریال

رطوبت: کم

میزان سفارش: 10 تن به بالا

جو قزاق امیر

13,500 ریال

رطوبت: 14

میزان سفارش: 10 تن به بالا

تعداد محصولات: 10