سازه گلخانه

سازه گلخانه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات سازه گلخانه

تعداد محصولات: 6

سازه گلخانه گالوانیزه

دیوارچینی: نیم تا یک متر بسته به منطقه

تأمین کننده: آباد سازه آسیا

abadsaze.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 6