سیستم انتقال دان

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 3
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات سیستم انتقال دان

تعداد محصولات: 3

سیستم انتقال دان

ظرفیت هاپر: متغیر بسته به سفارش مشتری

تأمین کننده: صنایع مرغداری پاکروح

تعداد محصولات: 3