باسکول جاده ای

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 25
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات باسکول جاده ای

تعداد محصولات: 25

باسکول جاده ای پرتابل

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول تریلی کش 60 تن

نوع نمایشگر: نمایشگر پرینتردار

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول توزین الکتریک

250,000,000 ریال

نوع نمایشگر: دیجیتال

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول جاده ای 10 تن اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای 50 تن اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای ، گاما و یا آلفا

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای 15 تن اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای 10 تن فلزی اعتماد

نوع نمایشگر: دیجیتال مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: گروه صنعتی اعتماد

باسکول جاده ای پرتابل

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

نیسان کش 8تن

نوع نمایشگر: پرینتردار

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

باسکول توزین الکتریک

250,000,000 ریال

نوع نمایشگر: دیجیتال

تأمین کننده: بازرگانی دهقان

تعداد محصولات: 25