صنایع بسته بندی

صنایع بسته بندی

تعداد بخش ها: 15
تعداد محصولات این بخش: 208
تعداد شرکت های این بخش: 14

لیست محصولات صنایع بسته بندی

تعداد محصولات: 208

جعبه کیوی

75,630 ریال

ظرفیت: 10کیلوی فله ای

تأمین کننده: ورق پلاست

جعبه میوه

29,500 ریال

ضخامت: 2/5

تأمین کننده: ورق پلاست

جعبه سیب

67,800 ریال

ضخامت: 3/5

تأمین کننده: ورق پلاست

تعداد محصولات: 208