صنایع بسته بندی

صنایع بسته بندی

تعداد بخش ها: 16
تعداد محصولات این بخش: 221
تعداد شرکت های این بخش: 15

لیست محصولات صنایع بسته بندی

تعداد محصولات: 221

جعبه کیوی

75,630 ریال

ظرفیت: 10کیلوی فله ای

تأمین کننده: ورق پلاست

تعداد محصولات: 221