صنایع بسته بندی

صنایع بسته بندی

تعداد بخش ها: 16
تعداد محصولات این بخش: 219
تعداد شرکت های این بخش: 14

لیست محصولات صنایع بسته بندی

تعداد محصولات: 219

جعبه کیوی

75,630 ریال

ظرفیت: 10کیلوی فله ای

تأمین کننده: ورق پلاست

جعبه سیب

67,800 ریال

ضخامت: 3/5

تأمین کننده: ورق پلاست

خط تولید پرکن و بسته بندی اب معدنی توان صنعت

8,000,000,000 ریال

حجم قابل بسته بندی:

تعداد محصولات: 219