نخ علف زن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات نخ علف زن

تعداد محصولات: 7

نخ علف تراش گرد

نوع کاربرد: نخ گرد با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش چهارگوش

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش گرد با دوام بالا

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف زن

نوع کاربرد: علف زن

تأمین کننده: نخ زیبا دشت

نخ دروگر

نوع کاربرد: علف زن و دروگر

تأمین کننده: نخ زیبا دشت

تعداد محصولات: 7