نخ علف زن

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 5
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش نخ علف زن

لیست محصولات نخ علف زن

تعداد محصولات: 5

نخ علف تراش گرد

نوع کاربرد: نخ گرد با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش چهارگوش

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

نخ علف تراش گرد با دوام بالا

نوع کاربرد: نخ حرفه ای با دوام بالا

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تعداد محصولات: 5