نهاده های دام،طیور،آبزیان

نهاده های دام،طیور،آبزیان

تعداد بخش ها: 48
تعداد محصولات این بخش: 80
تعداد شرکت های این بخش: 14

زیر گروه های نهاده های دام،طیور،آبزیان


لیست محصولات نهاده های دام،طیور،آبزیان

تعداد محصولات: 80

پودر هسته خرما

7,700 ریال

انرژی خالص شیر دهی:

تأمین کننده: صفوی

خوراک دام شیری پلت شده

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پلت شده

انرژی خالص شیر دهی: 8/1

خوراک دام شیری پودری

انرژی خالص شیر دهی: 6/1

خوراک دام مخصوص پودری

10,500 ریال

انرژی : 8/1

جو روس آستارا

13,500 ریال

میزان سفارش: 10تن به بالا

تأمین کننده: ایده آل تجارت آراز

تعداد محصولات: 80