بذر ریحان

بذر ریحان

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 6
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر ریحان

تعداد محصولات: 6

بذر ریحان بنفش Violet Basil

35,000 ریال

نام تجاری واریته : بذر ریحان بنفش Violet Basil

طبقه بذر : سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

ریحان سبز Sweet Basil

25,000 ریال

نام تجاری واریته : بذر ریحان سبز Sweet Basil

طبقه بذر : سبزی

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر ریحان بنفش مهرگان

15,000 ریال

نام تجاری واریته : ریحان بنفش

طبقه بذر : سبزیجات

بذر ریحان سبز مهرگان

15,000 ریال

نام تجاری واریته : ریحان

طبقه بذر : سبزیجات

تعداد محصولات: 6