بذر گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 71
تعداد شرکت های این بخش: 8

لیست محصولات بذر گوجه فرنگی

تعداد محصولات: 71
تعداد محصولات: 71

بذر گوجه فرنگی و نحوه کشت آن
در کشت بذر گوجه فرنگی ، آفتابگیر بودن زمین ، شیب آن و نوع خاک نقش بسزایی در کیفیت محصول دارد.
اصولا کشت بذر گوجه فرنگی در خاکهای تازه ، نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت . از عوامل نتیجه بخش در کشت بذر گوجه فرنگی ، استفاده از کود پوسیده حیوانی به میزان زیاد می باشد .
برای کشت گوجه فرنگی می توان مستقیما و با کاشت بذر گوجه فرنگی در خاک ، اقدام نمود و یا می توان پس از کاشت بذر گوجه فرنگی در گلدان یا سینی نشاء و پس از اینکه  گیاه سبز شد و به حدود بیست تا سی سانتمتری رسید ، نشاء را به خاک منتقل کرد.
انتخاب بذر گوجه فرنگی مناسب ، یکی از شروط مهم کشت موفق است . در طبقه بندی بذر گوجه فرنگی ، نوع مصرف یکی از فاکتورهای اصلی به شمار می رود. در هر یک از موارد مصرف تازه خوری ، تهیه رب و کنسرو و ... از بذر گوجه فرنگی مخصوص باید استفاده شود . در واقع بذر گوجه فرنگی به دو گروه بذر گوجه فرنگی تازه خوری و بذر گوجه فرنگی صنعتی تقسیم میشود.
تقسیم بندی بعدی بذر گوجه فرنگی بر اساس همرسی می باشد که بر اساس این تقسیم بندی ، بذر گوجه فرنگی به سه گروه همرس ، غیر همرس و بینابین طبقه بندی می شود.
اصولا در کشور ما برای کشتهای طولانی مدت از بذر گوجه فرنگی غیرهمرس و برای کشت و برداشتهای کوتاه مدت از بذر گوجه فرنگی بینابین استفاده می شود.