تراکتور باغی

تراکتور باغی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 4

لیست محصولات تراکتور باغی

تعداد محصولات: 8

تراکتور کشاورزی ITM 285 - 2WD

167,000,000 ریال

قدرت موتور: 63/4 در 540 دور

تأمین کننده: تراکتورسازی ایران

تعداد محصولات: 8