تعداد محصولات: 31
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

کود فسفر
عنصر فسفر بعد از ازت ، مهمترین عنصر مورد نیاز گیاهان می باشد و مهمترین نقش فسفر در گیاه ، تولید و انتقال انرژی می باشد و کمبود فسفر در گیاه رشد گیاه را مختل و محدود می نماید .
به هنگام مصرف کود فسفر ، بخش زیادی از عنصر فسفر به صورت ترکیبهای نامحلول در خاک باقی می ماند . اما حلالیت کود فسفر موجود در خاک در همان ابتدا زیاد بود و به مرور زمان از حلالیت کود فسفر باقی مانده در سطح خاک کاسته می شود .
کود فسفر در همه نوع خاک باید به صورت پایه استفاده شود . کود فسفر همچنین به منظور افزایش استحکام و پایداری نشاء و افزایش ریشه زایی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور تولید دانه در ابتدایی ترین مراحل رشد گیاه استفاده از کود فسفر از سایر مراحل رشد موثر تر خواهد بود.
کود فسفر بر خلاف عنصر ازت می تواند در جلو انداختن بلوغ گیاه موثر باشد و همچنین با استفاده از کود فسفر در خاک ، مقاومت گیاه نسبت به بیماری ها افزایش خواهد داشت. همچنین کود فسفر در تشکیل بذر بسیار نقش مهمی را ایفا می کند .